درباره ما

هئیت مدیره

اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیده اند

اعضاء هیات مدیره

  • آقای مختار زمانی عضو اصلی هیئت مدیره
  • آقای ناصر ملائی عضو اصلی هیئت مدیره
  • آقای رضا رحیمی عضو اصلی هیئت مدیره
  • آقای اقبال احمدی عضو اصلی هیئت مدیره
  • آقای خالد محمودی عضو اصلی هیئت مدیره
  • خانم ناهید بهمن یار عضو علی البدل هیئت مدیره
  • خانم گلاویژ اردلان عضو علی البدل هیئت مدیره
  • آقای محمدصدیق عبدی به سمت بازرس اصلی
  • آقای محمد فتاحی به سمت بازرس علی البدل